วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์   ที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ตรวจนับข้อสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในภาคเช้า
ผลการปฏิบัติงาน
      - งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วย ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยความตั้งใจ
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี   ที่ 27  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ตรวจนับข้อสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ในภาคเช้า
ผลการปฏิบัติงาน
      - งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยความตั้งใจ
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ   ที่ 26  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ตรวจนับข้อสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ในภาคเช้า
ผลการปฏิบัติงาน
      - งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยความตั้งใจ
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร   ที่ 25  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ตรวจนับข้อสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3-5 ในภาคเช้า
ผลการปฏิบัติงาน
      - งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์   ที่ 24  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ในภาคเช้า
     3.สอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5ในภาคบ่าย  เเละมีหน้าที่ตรวจนับข้อสอบในภาคบ่าย
ผลการปฏิบัติงาน
      - ทุกคนให้ความร่วมมือเเละตั้งใจทำงานด้วยความตั้งใจ
ปัญหาและการแก้ไข
      -   ในการตรวจนับข้อสอบมีบางคนเเละบางครั้งเรียงลำดับเลขที่สลับกันจึงต้องเเกะข้อสอบเเละเรียงข้อสอบใหม่ เพื่อให้ถูกต้อง

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 17-18  ระหว่างวันที่ 10 - 21 กันยายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง จะต้องมีการวางเเผนล่วงหน้าเเละต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เมื่อนักเรียนค้างงานจะต้องติดตามงานนักเรียนทุกครั้ง
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมา  ปัญหาเเละอุปสรรคที่เจอ คือ นักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง  เเละเด็กค้างงานเยอะมาก  เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือน เเละย้ำงานที่นักเรียนค้างบ่อยๆ
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     -

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์  ที่ 21 เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ไม่มีการเรียนรการสอนในช่วงเช้าเป็นพิธีการเลี้ยงอาจารย์ที่เกษียณอายุในโรงเรียนเเละปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านเลย เนื่องจากกาในภาคค่ำจะมีงานเลี้ยงที่โรงแรมทวินโลตัส
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผลการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  นักเรียนไ่ม่ส่งเสียงดัง เเละพูดคุยกัน อยู่ในกิริยาอาการที่สำรวมมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี  ที่ 20 เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 โดยการทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนลงมือสอบปลายภาค เเละเช็คหรือเเจ้งชื่อบุคคลที่ค้างานอยู่
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนเเละตั้งใจฟังในระดับหนึ่ง มีการพูดคุยกัน
ปัญหาและการแก้ไข
      -  นักเรียนพูดคุยกัน เเก้ไขโดยวิธีการหากจะคุยกันก็จะไม่แจ้งชื่อบุคคลที่ค้างงานให้

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ  ที่ 19  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6  โดยวิธีการทบทวนบทที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลังให้นักเรียนเเละขึ้นบทที่ 4 เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต
     3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการแบ่งครึ่งของส่วนของเส้นตรงโดยใช้วงเวียน
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียนเเต่กิจกรรมก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -  นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน  เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือน

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร  ที่ 18  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 เรื่อง การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากันกับส่วนของเส้นตรงที่กำหนด
     3. เข้าสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 บทที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลัง
     4. เข้าสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 บทที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลัง
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนเเละตั้งใจสอบในระดับที่ดี  พูดคุยกันน้อยมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์   ที่ 17  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 บทที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลัง
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบดีมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์   ที่ 14  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(ต่อ) และการบวก-ลบจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
     3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(ต่อ)เเละการบวก-ลบจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -   นักเรียนพูดคุยกัน  เเก้ไขโดยวิธีการขอความร่วมมือห้าไม่ให้นักเรียนเสียงดัง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี   ที่ 13  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -   นักเรียนมักจะวุ่นวายเมื่อให้ส่งงานพร้อมกับเช็คชื่อ  เเก้ไขโดยวิธีการให้นักเรียนวางสมุดที่จดบันทึกไว้เเละเช็คชื่อจากสมุดที่นักเรียนวางไว้

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวันพุธ   ที่ 12   เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  เรื่อง  การบวก-ลบจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีทั้งพูดคุยกันบ้างในบางขณะ
ปัญหาและการแก้ไข
      -   พูดคุยกัน  เเก้ไขโดยวิธีการว่ากล่าวตักเตือน  บางครั้งก็เงียบให้นักเรียนคุยกันให้เสร็จก่อนวันอังคาร   ที่ 11   เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  เรื่อง การเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ(ต่อ)
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ(ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์   ที่ 10   เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
     3.สอนลูกเสือม.3 กองที่1 เรื่องการอ่านเเผนที่ เเละเข็มทิศ 
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่มีขึ้นได้เป็นอย่างดี  มีบ้างบางคุยบางกลุ่ม พูดคุยกันจนไม่ฟังอะไรเลย
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนพูดคุยกัน เเก้ไขโดยวิธีการให้ออกมาเเสดงวิธีทำในโจทย์ที่สอนไป

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 15-16  ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     ในการปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการวางเเผนล่วงหน้าไว้เป็นเวลา 1 เดือนเป็นอย่างน้อย  อย่างเช่น การไปค่ายคณิตศาสตร์ มีการเตรียมการเเละวางเเผนงานไว้ล่วงหน้า เพราะต้องขออนุมัติงานต่างๆก่อนจึงจะออกไปค่ายได้ เเละต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำไปค่ายด้วย
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมา  ปัญหาเเละอุปสรรคที่เจอ คือ ในการไปออกค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13  นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆภายในค่ายน้อยมาก  เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เคยไปสถานที่นั้นมาเเล้ว  นักเรียนอ้างว่ากิจกรรมที่มีขึ้นนั้นซ้ำกับของเดิมน่าเบือ  เเก้ไขโดยการวางเเผนงานเพิ่มขึ้น เเละจัดลำดับเหตุการณ์กับเพื่อนร่วมงานเเละครูให้ดีขึ้น
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     -

บันทึกการปฏิบัติงานวันพุธ ที่ 5 กันยายน  - วันศุกร์   ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 255
กิจกรรม
     1.ไม่มีการเรียนการสอนใน 3 วันนี้  เนื่องจากเป็นวันมัธยมในเขตพื้นที่ 12  เเละได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ
 ผลการปฏิบัติงาน
      - ผลการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร   ที่ 4   เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ(ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมในระดับดี  เเต่มีคาบที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 มีนักเรียนเข้าเรียนน้อยมาก เนื่องจากนักเรียนเร่งรีบกลับบ้าน
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนไม่เข้าเรียนหรือเข้าเรียนน้อยมากในคาบที่9 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1/7 เเก้ไขโโขวิธีการเช็คขาด

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์   ที่ 3  เดือนกันยายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมในระดับที่น้อย
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนพูดคุยเเละเล่นกัน  เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือน

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม - วันเสาร์  ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 255
กิจกรรม
     1.ไปค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13  ณ เขตห้าล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง
 ผลการปฏิบัติงาน
      - งานเเละกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  นักเรียนให้ความร่วมมือใน 2 วันหลังดีมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      -