วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 5-6  ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บางครั้งหากสภาพเเวดล้อมภายนอกไม่เหมาะสม  เช่นนักเรียนห้องอื่นที่ไม่มีคาบเรียนมานั่งคุยกันอยู่หน้าห้องเรียนที่สอนอยุ่  นักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องจะไม่ค่อยสนใจเรียน และมัวเเต่พูดคุยกับเพื่อนนักเรียนที่อยู่นอกห้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีปัญหาจำพวกนักเรียนบางคนพูดคุยและเล่นกับเพื่อนนักเรียนต่างห้องที่มานั่งหน้าห้องโดยสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นน้อยมาก  และได้เเก้ไขโดยการให้เพื่อนนักเรียนในห้องจดชื่อให้เเล้วนำมาหักคะเเนน
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     คือ  เทคนิคการโน้มน้าวและพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลับมาสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอีกครั้ง

บันทึกการปฏิบัติงน


วันศุกร์ ที่ 29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6  เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
     3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี มีบางคนยังพูดคุยมากอยู่
ปัญหาและการแก้ไข
      -  

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี ที่ 28  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 เรื่องจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับที่น้อย
ปัญหาและการแก้ไข
      -  พูดคุยกันเสียงดัง เเก้ไขโดยให้เพื่อนนกัเรียนในห้องจดชื่อเเล้วหักคะแนน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ ที่ 27  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอบบทที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6 เรื่องห.ร.ม. และค.ร.น.
     3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจในการทำข้อสอบอยู่ในระดับดีแต่มีนักเรียนบางคนส่งเสียงดังอยู่
      - นักเรียนตั้งใจเรียนดีขึ้นกว่าปกติ  พูดจากันน้อยลงมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      -  ในการสอบนักเรียนส่งเสียงดัง เเก้ไขโดยการตักเตือน และจะเก็บข้อสอบเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้ง

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร ที่ 26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ในคาบ1 และ 2 ไม่ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที1/3 และ 1/6 เนื่องจากคาบ1 และ2 ใช้ในการทำกิจกรรมวันสุนทรภู่
     3.สอบบทที่1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง ห.ร.ม.และค.ร.น.
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจในการทำข้อสอบเป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -  เมื่อนักเรียนสอบเสร็จจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดโต๊ะกลับที่เดิม แต่ได้เเก้ไขโดยวิธีการจัดนักเรียนที่ออกหลังประมาณ 5 คนไว้จัดโต๊ะกลับที่เดิม

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 25  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอบบทที่1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง ห.ร.ม.และค.ร.น.
     3.สอนลูกเสือม.3 กองที่4 เรื่องการอ่านเเผนที่เเละเข็มทิศ
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์  ที่ 22  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องจำนวนเต็ม
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น.
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนได้ดีในระดับหนึ่ง
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนเข้าห้องเรียนสายเนื่องจากในคาบก่อนเรียนจะมีการซ้อมเชียร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น.
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี  แต่ยังมีเสียงดังมากกว่าปกติ
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนเสียงดัง เเก้ไขโดยบอกว่าจะไม่ตรวจงานให้ถ้ามีเสียงดัง

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวันพุธ ที่ 20 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  โดยเพิ่มเติมการหาห.ร.ม.ด้วยวิธีการแบบยุคลิดให้
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่1/3 เกี่ยวกับจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในระดับพอใช้
ปัญหาและการแก้ไข
      - ในช่วงสอนชั้นม.1/3 จะมีนักเรียนห้องอื่นมาวุ่นวายหน้าห้องจึงทำให้นักเรียนมีความสนใจในระดับที่น้อย  เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือนนักเรียนในห้องว่าอย่าไปสนใจพวกนักเรียนนอกห้อง
 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น.(ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่1/6 เรื่องความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น.(ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - มีนักเรียนบางคนในห้องไม่เข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น. เเก้ไขโดยเพิ่มเติมโจทย์ให้ทำ
 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 18 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น.
     3.สอนลูกเสือม.3 เรื่องเเผนที่และการอ่านเเผนที่
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอยู่ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -
 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 5 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกันมากขึ้น พูดคุยในห้องขณะเรียนน้อยลง  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากขึ้น นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีปัญหาการไม่ส่งการบ้าน  และพูดคุยกันในห้องเรียนขณะที่ครูสอน  แต่ปัญหานี้ก็ได้ลดน้อยลงแล้ว
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     คือ  หาวิีธีการปรับเปลี่ยนการแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนคุยกันในห้องและไม่ส่งการบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น.(ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เกี่ยวกับการนำค.ร.น.ไปประยุกต์ใช้ในการบวกลบเศษส่วน
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมดีมากขึ้นกว่าเดิม
ปัญหาและการแก้ไข
      -

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โดยการเพิ่มเติมการหาห.ร.ม.โดยวิธีการแบบยุคลิดให้
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดทำขึ้นดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -
 

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ ที่ 13 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องความสัมพันธ์ของห.ร.ม.และค.ร.น.
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 โดยการเพิ่มเติมการหาห.ร.ม.โดยวิธีการแบบยุคลิดให้
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดี
ปัญหาและการแก้ไข
      

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร ที่ 12เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องโจทย์ปัญหาค.ร.น.(ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6 เรื่องโจทย์ปัญหาค.ร.น.(ต่อ)
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 เรื่องโจทย์ปัญหาค.ร.น.ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีแต่ยังมีนักเรียนบางคนยังเล่นอยู่บ้าง
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนบางคนเล่นกัน แก้ปัญหาโดยวิธีการตักเตือนหรือบางครั้งก็ใช้วิธีการทำโทษ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 11 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการนำค.ร.น.ไปประยุกต์ใช้
     3.สอนวิชาลูกเสือม.3 เรื่องเเผนที่เเละการอ่านเเผนที่ของลูกเสือกอง3
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจในการทำงานที่ำกำหนดให้ดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ ที่ 8 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  โดยการทบทวนเกี่ยวกับการหาค.ร.น. และให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ ค.ร.น.
     3.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  โดยสอนเกี่ยวกับการหา ค.ร.น. (ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนช่วยกันหาคำตอบของโจทย์ปัญหาดี กล้าถามครูผู้สอนมากขึ้น กล้าลงมือปฏิบัติ กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      - เมื่อมีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้น นักเรียนเสียงดังมากเกินไป  เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี ที่  7 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555

กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชจากผู้อำนวยการโรงเรียน และรองจากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาของโรงเรียน
      - การเเบ่งเวรรับผิดชอบประจำวัน
      - การทำโครงการต่างๆเพื่อขออนุมัติปัญหาและการแก้ไข
      -

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 สอนเกี่ยวกับการหา ค.ร.น.(ต่อ)
     3.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 สอนเกี่ยวกับการหา ค.ร.น. (ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น  พูดคุยกันน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น กล้าเเสดงความคิดเห็น กล้าถามมากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โดยสอนเกี่ยวกับ ค.ร.น. และการหาค.ร.น.
     3.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  โดยสอนเกี่ยวกับ ค.ร.น. และการหา ค.ร.น.
     4.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โดยสอนเกี่ยวกับ ค.ร.น. และการหา ค.ร.น.
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมากขึ้น กล้าตอบคำถามมากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนไม่ส่งการบ้าน แก้ไขโดยการสร้างข้อตกลงใหม่ว่า ถ้าใครไม่ส่งการบ้านจะทำโทษและจะหักคะเเนน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555- วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     คือ นักเรียนแต่ละคน ล้วนมีความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจในระดับที่แตกต่างกัน  บางคนเรียนรู้เร็ว บางคนเรียรู้ช้า จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการสอนจากเเผนการจัดการเรียนรู้ไปบ้าง คือบ้างครั้งจากเเผนเรากหนดการจัดการเรียนการสอนเพียง 1คาบ ก็จะต้องเพิ่มไปอีก 1 คาบเืพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
     ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 อาทิตย์ก็คือ  นักเรียนพูดคุยกันในห้องเรียน  เเก้โดยการตักเตือนเเละถามคำถาม และอีกปัญหาหนึ่งก็คือ นักเรียนไม่ส่งการบ้าน เเก้ไขโดยวิธีการเรียกชื่อเพื่อเตือนเขาว่าเขายังไม่ได้ส่ง
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     คือ  ในเเผนไม่ได้จัดการเรียนรู้เรื่องการหา ห.ร.ม.โดยวิธีการยุคลิดไว้ จึงจะเพิ่มให้นักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้เเล้ว
วันศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  สอนเกี่ยวกับการนำ ห.ร.ม.ไปประยุกต์ใช้ (ต่อ)
     3.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  สอนเกี่ยวกับการนำ ห.ร.ม.ไปประยุกต์ใช้ (ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนอยู่ในระดับดี มีปฏิสัมพันธ์กันกับผู้สอนมากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      -