ข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์


ข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์
โรงเรียน  เมืองนครศรีธรรมราช
ปฏิทินการศึกษา  ภาคเรียน/ปีการศึกษา
ปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ที่
วันเดือนปี
งานที่ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1
17 พฤษภาคม55
-                   รับตารางสอน  ภาคเรียนที่ 1/2555
-                   ครูประจำวิชา
2
17 พฤษภาคม55
-                   รับบัตรลงทะเบียน,ตารางเรียน,ใบเสร็จรับเงิน,รายชื่อนักเรียนในที่ปรึกษา
-                   ครูประจำวิชา
3
15 พฤษภาคม55
-                   ประกาศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
-                   ทะเบียนวิชาการ
4
17 พฤษภาคม55
-                   ประกาศรายชื่อนักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้น
-                   ทะเบียนวิชาการ
5
17 พฤษภาคม55
-                   ลงทะเบียนเรียน,ซื้ออุปกรณ์การเรียน
-                   ครูที่ปรึกษา
6
18 พฤษภาคม55
-                   เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555
-                   ผู้บริหาร
7
21-23 พฤษภาคม55
-                   นักเรียน ม.2,3,5,6  ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ  รายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ด้านความรู้  คุณลักษณะ การอ่านคิด
-                   ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
8
18 พฤษภาคม55
-                   นักเรียนเรียนซ้ำชั้นรับคำร้องขอเรียนซ้ำ
-                   งานวัดผล
9
23 พฤษภาคม55
-                   นักเรียนเรียนซ้ำชั้นยื่นคำร้องพร้อมผู้ปกครอง
-                   งานวัดผล/ผู้บริหาร
10
24-25 พฤษภาคม55
-                   นักเรียนยื่นบัตรเรียนซ้ำรายวิชาต่อครูผู้สอน
-                   ครูประจำวิชา
11
28พ.ค.-22 ก.ย.55
-                   นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา
-                   ครูประจำวิชา
12
28 กันยายน 55
-                   ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำ
-                   งานทะเบียน
13
30 พฤษภาคม 55
-                   ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์/ครูพี่เลี้ยง
-                   ผู้บริหาร
14
21 พฤษภาคม  55
-                   นักเรียนม.1,ม.2 เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม
-                   งานทะเบียน
15
25  พฤษภาคม 55
-                   นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
-                   งานกิจกรรมชุมนุม
16
21 พฤษภาคม  55
-                   จัดประชุมผู้สอน O-Net ม.3
-                   ผู้บริหาร/ครูผู้สอน
17
19 กรกฎาคม 55
-                   กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค
-                   กลุ่มสาระ
18
23-26 ก.ค. 55
-                   สอบกลางภาค1/2555
-                   คำสั่ง
19
13  สิงหาคม 55
-                   ประกาศผลการสอบกลางภาค O-Net
-                   งานวัดผล
20
31  สิงหาคม 55
-                   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2555
-                   งานติดตามนิเทศการสอน
21
13 กันยายน 55
-                   ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
-                   กลุ่มสาระ
22
17-18 ก.ย. 55
-                   นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
-                   ครูประจำวิชา
23
22  กันยายน 55
-                   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ผลการเรียน มส.
-                   งานวัดผล
24
10  กันยายน 55
-                   สำรวจรายวิชาสอบปลายภาค 1/2555
-                   งานวัดผล
25
20  กันยายน 55
-                   ส่งซองข้อสอบปลายภาค
-                   กลุ่มสาระ
26
24-27 ก.ย. 55
-                   สอบปลายภาคที่ 1/2555
-                   คำสั่ง
27
ตุลาคม  55
-                   ครูส่งแฟรทไรท์  พร้อมปพ.5
-                   กลุ่มสาระ
28
9-10  ตุลาคม 55
-                   ประมวลผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2555
-                   งานทะเบียน
29
12  ตุลาคม 55
-                   ครูที่ปรึกษารับใบแจ้งผลการเรียน ปพ.6
-                   ครูที่ปรึกษา
30
12-13 ตุลาคม 55
-                   ประกาศผลการเรียน ประชุมผู้ปกครอง
-                   ม.1,ม.2(12ต.ค.55 เช้า)
-                   ม.4,ม.5 (12 ต.ค.55 บ่าย)
-                   ม.3,ม.6(13 ต.ค.55 เช้า)
-                   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา/ผู้บริหาร
31
12-13 ตุลาคม 55
-                   นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ.  ด้านความรู้  คุณลักษณะ,การอ่าน ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
-                   ม.1,ม.2(12ต.ค.55 เช้า)
-                   ม.4,ม.5 (12 ต.ค.55 บ่าย)
-                   ม.3,ม.6(13 ต.ค.55 เช้า)
-                   งานวัดผล
32
15-19 ต.ค.55
-                   นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่1 ภาคเรียนที่1/2555
-                   ครูประจำวิชา
33
29  ตุลาคม 55
-                   ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
-                   ครูประจำวิชา
34
20 ตุลาคม 55
-                   ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
-                   ผู้บริหาร

ประวัติโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปี 2519   กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษา      ตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยม ศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
-                   จัดแผนชั้นเรียน ม.1 มี 12 ห้อง, ม.2 มี 12 ห้อง, ม.3 มี 12 ห้อง, ม.4 มี  6 ห้อง, ม.5 มี 6 ห้อง, ม.6 มี 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียน ในระดับ 
-                   นักเรียนประมาณ 2,087 คน 
-                   ครู-อาจารย์ 95 คน 
-                   ลูกจ้างประจำ 15 คน 
-                   ครูอัตราจ้าง 17 คน
การดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นแบบอย่างทางการจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีบุคคลากรฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้
นายโชติ ธานีรัตน์                               ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นายปณิธาน ณ นคร                           รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นายสุธรรม ช่วยชัย                             รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางอรพร อิสระพร                            รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสันติกร รักสองหมื่น                  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ     

ปรัชญาของโรงเรียน          เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน
คติพจน์                 ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
วิสัยทัศน์ 
-                   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ 
-                   รักการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
สีประจำโรงเรียน                เขียว - ขาว
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย 
อักษรย่อของโรงเรียน        ม.น.ศ. 
ภารกิจ ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช      ให้มีสถานศึกษาทุกประเภททุกระดับอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ
1.             มีการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นต่อเนื่องและตลอดชีวิต
2.             ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสู่ระดับสากลโดยพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3.             ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.             จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ตลอดถึงการเรียนรู้นอกระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5.             จัดเครื่องมือเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ เวทีท้องถิ่น สถานศึกษา เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง
6.             องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น มีบทบาททางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ
7.             พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
8.             ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
9.             นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา
เป้าหมาย ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นักเรียนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพแต่ละคน และจบหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น