วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2555


วันพุธ  ที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เนื่องจากวันพุธไม่มีคาบสอน เเต่เข้าไปเเจกหนังสือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที1/9 เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/12 เเทนอาจารย์พี่เลี้ยงเนื่องจากอาจารย์พี่เลี้ยงติดราชการ

ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนทั้ง 2 ห้องให้ความร่วมมือเเละตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2555


วันอังคาร  ที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. กิจกรรมพันธสัญญากับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ใช้คาบที่ 1และคาบที่2 ของวันนี้
3. เข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 โดยการบอกข้อตกลงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในภาคเรียนนี้ พร้อมทั้งให้นักเรียนในห้องตั้งข้อตกลงเอง ทั้งหมด 5 ข้อ พร้อมกับเเจกหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่ม 2 เป็นรายบุคคล
4. เข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 โดยการบอกข้อตกลงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในภาคเรียนนี้ พร้อมทั้งให้นักเรียนในห้องตั้งข้อตกลงเอง ทั้งหมด 5 ข้อ พร้อมกับเเจกหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่ม 2 เป็นรายบุคคล
5. เข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6 โดยการบอกข้อตกลงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในภาคเรียนนี้ พร้อมทั้งให้นักเรียนในห้องตั้งข้อตกลงเอง ทั้งหมด 5 ข้อ พร้อมกับเเจกหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่ม 2 เป็นรายบุคคล

ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนทั้ง 3 ห้องให้ความร่วมมือในการตั้งข้อตกลงกันภายในห้อง  กล้าเเสดงความคิดเห็น เเละเริ่มความสะอาดห้องเรียนตั้งเเต่เลขที่ 1-5 ของเเต่ละห้อง

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนที่เลขที่ 1-5 บางห้องไม่พอใจในการทำความสะอาดห้องเรียนเป็นเลขที่ เเละเร่งรีบที่จะไปเรียนวิชาอื่นอีก
 วิธีแก้ไข
   หากนักเรียนคนใดไม่ทำความสะอาดห้องเรียนก็จะตัดคะเเนนในคุณลักษณะของนักเรียนคนนั้น

ตารางสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 21102


ตารางสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21102 
ของ
นางสาวมัณฑนา  เต็มทับ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.20-09.10
09.10-10.00
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
จันทร์
21102
ม.1/3
515
21102
ม.1/7
515
อังคาร
21102
ม.1/7
515
21102
ม.1/3
515
21102
ม.1/6
516
พุธ

พฤหัสบดี

21102
ม.1/6
516
ศุกร์
21102
ม.1/7
515
21102
ม.1/3
515
21102
ม.1/6
516

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ภาพความประทับใจมีคุณครูพี่เลี้ยงสองคนคะ

คุณครูจงใจ  อาญาสิทธิ์


คุณครูประไพ  ทองราช


ถ่ายรูปกับผู้ำอำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชในงานเกษียณ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมตลอดภาคเรียนที่1
งานเกษียณอาจารย์ในโรงเรียน พร้อมกับการเเสดง
ประมวลภาการเเข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเมือง

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 19-20  ระหว่างวันที่ 24 กันยายน- 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     ในการปฏิบัติงานในสองสัปดาห์  ไ้ด้เรียนรู้เกี่ยวกับการคุมสอบ รวมไปถึงการคีย์เกรดลงโปรเเกรมที่โรงเรียนกำหนด  เป็นสัปดาห์ของความวุ่นวายเพราะ เป็นสัปดาห์ที่ต้องตัดเกรดส่งให้กับฝ่ายวิชาการด้วย
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมา  ปัญหาเเละอุปสรรคที่เจอ คือ เมื่อเริ่มจะใส่คะเเนนเพื่อตัดเกรดเเล้ว นักเรียนมีคะเเนนค่อนข้างต่ำ  เนื่องจากนัเรียนไม่ส่งงาน  เเก้ไขโดยวิธีการไปทวงงานนักเรียนเป็นรายบุคคล บางคนต้องฝากไปบอกกับพี่สาวให้กลับไปบอกผู้ปกครองให้ เเละบอกกับนักเรียนว่า หากนักเรียนไม่ส่งงานจะมีโอกาศที่จะติดศูนย์เยอะมาก
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     - การคีย์ข้อมูลเกรดของโรงเรียน  ต้องไปสอบถามเเละเรียนรู้กับอาจารย์ที่รู้เเละชำนาญเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลเกรดก่อน เพราะไม่อย่างนั้นจะคีย์ข้อมูลไม่ได้เลย

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร   ที่ 2  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.ไม่มีการเรียนการสอน  มาเคลียร์งาน พร้อมส่งงานให้กับอาจารย์นิเทศโรงเรียนมาประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
      - งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -   

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์   ที่ 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.ไม่มีการเรียนการสอน  มาเคลียร์งานช่วยอาจารย์ตรวจข้อสอบ กรอกคะเเนนรวมถึงทำงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เสร็จ
ผลการปฏิบัติงาน
      - งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -