ข้อมูลภาระงานสอน


ภาระงานสอน
1.             รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1/3    จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
2.             รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1/6    จำนวน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3.             รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1/7    จำนวน   3 ชั่วโมง/ สัปดาห์
รวม    9  ชั่วโมง/สัปดาห์

ข้อมูลภาระงานสอน
ตารางสรุปภาระงานการสอน
   เวลา
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.20-09.10
09.10-10.00
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
จันทร์

21101
ม.1/3
524อังคาร
21101
ม.1/3
515
21101
ม.1/6
516


21101
ม.1/7
515
พุธ


21101
ม.1/6
516

21101
ม.1/3
515


พฤหัสบดี

21101
ม.1/7
515

ศุกร์
21101
ม.1/6
516

21101
ม.1/7
515
ภาระงานอื่นๆ
-                   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
-                   ครูเวรประจำวัน (วันจันทร์)
-                   รับผิดชอบวิชาลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น