วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนประเมินโรงเรียนในฝันจริง

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

   -

  วิธีแก้ไข      

   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น