วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนตั้งใจทำกิจกรรมของตนได้ในระดับดีมาก พูดคุยกันบ้างในบางครั้ง

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนยังลงจุดของคู่อันดับไม่ได้

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการทบทวนให้นักเรียนดูเป็นรายบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น