วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนตั้งใจเรียนพูดคุยกันน้อยลง

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนข้าเรียนสาย

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการจดบันทึกบนกระดานให้นักเรียนไว้ก่อนเมื่อนักเรียนมาก็สอนพร้อมกับอธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น