วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง คู่อันดับ(ต่อ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง คู่อันดับ
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง คู่อันดับ


ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเเละผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น