วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันครั้งที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น