วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง กราฟเเละคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี


ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนพูดคุยกัน

  วิธีแก้ไข      

   ว่ากล่าวตักเตือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น