วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนดี มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนเป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    สภาพห้องเรียนก่อนการดำเนินกิจกรรมสกปรก

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น