วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การลงจุดคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนตั้งใจเรียนดี มีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้สอน กล้าซักถามถึงข้อสงสัยทันทีเมื่อไม่เข้าใจ

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนไม่เข้าใจเพราะพูดคุยกัน 

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีให้นกัเรียนทุกคนเงียบ เเล้วอธิบายใหม่อีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น